Tag: อบรม ผู้ เฝ้า ระวัง ไฟ

อบรม ผู้ เฝ้า ระวัง ไฟ

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ คืออะไร ก่อนเริ่มงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ คืออะไร ก่อนเริ่มงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยง เช่น งานที่มีประกายไฟ หรือ ความร้อน ผู้เฝ้าระวังไฟจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการเฝ้าระวังไฟ รวมถึงมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ดังนั้น การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจึงมีความสำคัญมากๆ หลักสูตรการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ควรเน้นไปที่การฝึกปฏิบัติจริง 70% อีก 30% คือการอบรมในภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การเขียนแผนงาน เพื่อเฝ้าระวังไฟ มาตรฐานการปฐมพยาบาลที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาตทำงานประกายไฟ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เฝ้าระวังไฟ ชนิดของถังดับเพลิง องค์ประกอบของการลุกติดไฟ และบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ วางแผนการทำงานที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ